Jak zlepšit bezpečnost na našich silnicích


ZvyÅ¡ující se poÄet dopravních nehod je nÄ›co, co trápí nejen naÅ¡i republiku. A aÄkoliv je způsoben z velké Äásti zvyÅ¡ujícím se množstvím vozidel na silnících, je jasné, že se s tím vlády musí pokusit nÄ›co udÄ›lat. Nápadů je hned nÄ›kolik, avÅ¡ak zdaleka ne vÅ¡echny jsou úÄinné. Tím asi nejdůležitÄ›jším je zavedení maximální povinné rychlosti. Ta se pÅ™izpůsobuje jak typu komunikace, tak i jejímu stavu, případnÄ› dalším podmínkám, jako je například blízkost autobusové zastávky Äi Å¡koly, kde je věští pravdÄ›podobnost výskytu dÄ›tí.

 

nerespektování dopravní znaÄky

 

Dále zde máme různé znaÄky a cedule, upozorňující na nebezpeÄné úseky, případnÄ› doporuÄující zvýšenou opatrnost za zhorÅ¡ených podmínek. Jejich úÄelem je upozornit Å™idiÄe, aby byli na tomto místÄ› jeÅ¡tÄ› ostražitÄ›jší a jeli opatrnÄ›ji.

 

Také Å™eÅ¡ení kÅ™ižovatek tomu napomáhá, kdy se používá svÄ›telná signalizace, Äi jsou instalovány kruhové objezdy. I ty mají za úkol snížit zmatky, které se zde mohou vytvoÅ™it, a také zlepÅ¡it plynulost dopravy. Bylo totiž dokázáno, že pokud je možné jet na nÄ›jakém úseku skuteÄnÄ› plynule, pak je zde poÄet dopravních nehod menší.

 

upozorňování na ostrou zatáÄku

 

To vÅ¡e je samozÅ™ejmÄ› v pořádku, avÅ¡ak mnohdy narážíme na problém, že například v noci Äi v mlze Å™idiÄ neuvidí onu dopravní znaÄku vÄas. Proto se nÄ›kdy používají fosforeskující barvy, které za snížených svÄ›telných podmínek svítí. Díky nim je možné si onoho dopravního znaÄení vÅ¡imnout mnohem dříve.

 

V nÄ›kterých zemích zaÅ¡li v tomto ohledu jeÅ¡tÄ› dál, a používají tuto barvu i na pruhy na silnicích. Ty jsou tak vidÄ›t i za tmy, což rozhodnÄ› Å™idiÄům pomáhá, neboÅ¥ již nejsou v tomto ohledu omezeni kruhem svých svÄ›tel.

 

Bohužel, pÅ™es veÅ¡kerá tato opatÅ™ení poÄet dopravních nehod stále roste, zÄásti také proto, že je lidé nedodržují. Mnohdy si totiž neuvÄ›domují, že jde pÅ™edevším o jejich bezpeÄnost. Proto leckdy pÅ™ijdou i o život, případnÄ› o nÄ›j pÅ™ipraví nÄ›koho jiného. A to je cena, kterou nechce platit asi nikdo z nás.